Restrukturyzacja to szansa na wyjście twojej firmy z kryzysu

RESTRUKTURYZACJAKryzys w firmie

Kryzys może się przydarzyć każdej firmie, szczególnie w okresach niepewnej sytuacji rynkowej. Wyjście z trudnej sytuacji nakłada na właściciela lub zarządzającego obowiązek mądrego planowania finansów i kolejnych firmowych przedsięwzięć.
Nierzadko kryzys da się przezwyciężyć, a co więcej wyciągając z niego odpowiednie wnioski i wdrażając mądrą strategię można doprowadzić do rozwoju przedsiębiorstwa.
Restrukturyzacja jest jednym ze sposobów przezwyciężenia problemów finansowych w firmie. Jej wdrożenie we właściwym czasie może pozwolić na swobodne kontynuowanie działalności i przeprowadzenie odpowiednich działań naprawczych. Pomoc doświadczonego i uprawnionego podmiotu jest niezbędna do uruchomienia stosownego postępowania.

RESTRUKTURYZACJACo to jest restrukturyzacja?

W szerokim znaczeniu restrukturyzacja oznacza transformację przedsiębiorcy poprzez zmiany organizacyjne, prawne oraz procesów zachodzących w firmie. Zwykle działania takie podejmowane są w kryzysowych sytuacjach, a ich założeniem jest poprawa kondycji finansowej czy wręcz ratunek przed bankructwem.

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne normuje formalną stronę procesu restrukturyzacji przewidując 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Zasadniczym ich celem jest uniknięcie upadłości przedsiębiorcy.

Warto zaznaczyć, iż Prawo restrukturyzacyjne posługuje się definicją przedsiębiorcy wynikającą z Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że zapisy tej ustawy znajdą zastosowanie nie tylko do przedsiębiorców prowadzących firmy, ale także do osób wykonujących działalność zawodową, w tym rolników indywidualnych prowadzących we własnym imieniu działalność wytwórczą w zakresie upraw czy hodowli.

Ustawa PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE przewiduje stosowanie tzw. środków restrukturyzacyjnych, mających na celu przywrócenie płynności finansowej czy też jej poprawę. Należą do nich: odroczenie terminu wykonania zobowiązania, rozłożenie spłaty na raty, redukcja zobowiązania, konwersja wierzytelności na udziały lub akcje, zmiana lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelności. Co istotne katalog wymienionych środków nie jest zamknięty, a postępowania restrukturyzacyjne umożliwiają wdrożenie innych sposobów poprawy kondycji przedsiębiorstwa.

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie tylko daje szansę na poważne zmiany w firmie, ale również chroni przed egzekucją komorniczą. Przeprowadzenie takiego procesu możliwe jest tylko przy udziale osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Postępowania o zatwierdzenie układu

Wszczęcie takiego postępowania polega na zawarciu umowy z nadzorcą układu i opracowanie takiego porozumienia z wierzycielami, które pozwoli na realizację przez dłużnika planu restrukturyzacyjnego i jednocześnie znajdzie akceptację wierzycieli. Postępowanie o zawarcie układu pozwala na podjęcie działań naprawczych przy minimalnym zaangażowaniu instytucji sądowych.

Obecnie można wyróżnić dwa tego typu postępowania:

  1. Regulowane w całości przez przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Wszczęcie takiego postępowania wymaga zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, z którego udziałem opracowywane są propozycje układowe, plan restrukturyzacyjny, a następnie zbierane głosy wierzycieli nad układem. Postępowanie takie nie skutkuje wstrzymaniem egzekucji komorniczej.
  2. Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu regulowane przepisami ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Postępowanie te z założenia mające przeciwdziałać skutkom pandemii wirusa Sars-Cov-2 jest postępowaniem, które w odróżnieniu od opisanego wyżej wywołuje skutek w postaci zawieszenia egzekucji komorniczej prowadzonej przeciwko restrukturyzowanemu. Obecnie bardzo popularne narzędzie wymaga zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz przedstawienia propozycji układowych i spisu wierzytelności.
Postępowania układowe

Postępowania takie rozpoczyna decyzja sądu o otwarciu danego postępowania, choć tak naprawdę to dopiero kolejny etap całej procedury. Aby uzyskać decyzję sądu trzeba bowiem złożyć wniosek a wraz z nim m.in. wstępny plan restrukturyzacyjny, spis wierzytelności czy propozycje układowe. Jednocześnie z otwarciem takiego postępowania sąd wyznacza. nadzorcę sądowego, którego zadaniem jest nadzór nad czynnościami dłużnika w tym postępowaniu i wsparcie restrukturyzowanego w opracowywaniu propozycji układowych i planu restrukturyzacyjnego. PF Restrukturyzacje ma zdolności wykonywania funkcji nadzorcy sądowego i nadzorcy wykonania układu w przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym.

Otwarcie postępowania układowego skutkuje zawieszeniem egzekucji, co daje ochronę majątku dłużnika.  

Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia:

  1. Postępowanie układowe
  2. Przyspieszone postępowanie układowe

Postępowanie układowe jest rzadziej wykorzystywane w praktyce, bowiem nie jest w nim możliwe przeprowadzenie tzw. układu częściowego, w którym restrukturyzacją obejmuje się część zobowiązań dłużnika.

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne najbardziej ingerujące w swobodę osoby restrukturyzowanej, ale jednocześnie dające największe możliwości przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji. Wszczęcie postępowania następuje na wniosek i rozpoczyna się wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego. Jednocześnie z otwarciem takiego postępowania sąd wyznacza zarządcę oraz ewentualnie orzeka o pozostawieniu dłużnikowi zarządu własnym majątkiem w granicach zwykłego zarządu.

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wymaga skrupulatnego przygotowania. Musi zawierać m.in. wstępny plan restrukturyzacyjny, spis wierzytelności, dokładny opis przyczyn problemów finansowych przedsiębiorcy oraz spełniać inne warunki wymienione w przepisach Prawa restrukturyzacyjnego.

Po otwarciu postępowania sanacyjnego sytuacja prawna restrukturyzowanego podmiotu zmienia się diametralnie. Dotychczasowy majątek dłużnika staje się masą sanacyjną i korzysta z pełnej ochrony przed egzekucją komorniczą. Dodatkowo pieczę nad właściwym zabezpieczeniem masy sanacyjnej sprawuje zarządca. Zarządca staje się stroną wszelkich postępowań dotyczących majątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej.

PF Restrukturyzacje jako zarządca w postępowaniu sanacyjnym zapewnia przeprowadzenie procesu naprawczego z poszanowaniem uprawnień dłużnika i gwarancją zachowania praw wierzycieli.

https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2021/08/pre-pack-4-proste-kroki.jpg
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/01/AR_v10-03.jpg

PF Restrukturyzacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 000778537

Copyright © PFRestrukturyzacje

Wspieramy

https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/01/uks-osemka-tarnowskie-gory-160x160.png
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/01/aspr-logo-white-160x160.png
https://pfrestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2023/02/akademia-szachowa-gliwice-1-1-160x160.png